Recent Posts

૧૫મી ઓગસ્ટ ,આઝાદીકા અમૃત મહોત્સવની ઉજ

Home-News Archieved-૧૫મી ઓગસ્ટ ,આઝાદીકા અમૃત મહોત્સવની ઉજ

૧૫મી ઓગસ્ટ ,આઝાદીકા અમૃત મહોત્સવની ઉજ

જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન સુરેન્દ્રનગરના બી.એડ. નાં તાલીમાર્થીઓ અને સ્ટાફ દ્વારા ૧૫મી ઓગસ્ટ ,આઝાદીકા અમૃત મહોત્સવની ઉજવણી કરાઈ